#platingskills

Img

Phoolon ka taaron ka sabka kehna hai. Ek hazaron mein sari behna hai. Is duniya ki sab pyaari behno ko Raksha Bandhan ki dheron shubh kamnayein ๐Ÿ‘ซ ๐Ÿˆ Guava Flavour Sandesh ๐Ÿˆ Ingredients_ 250 gm_ Paneer/cottage cheese 4 tbsp_ Rice flour 8 tbsp condensed milk 1 tsp Vanilla essence 25 piece_ Alpenliebe juzt jelly guava flavour(make paste) 2 tbsp_ finely chopped White chocolate 8_10 drops_ green colour 8_10 drops_ pink colour 2_3 drops_ brown colour Method_ Put Paneer and rice flour in mixer grinder and make a paste. Put Alpenliebe juzt jelly guava flavour in mixer grinder and make a paste Transfer the prepared paneer dough into the kadhai. Cook on low flame by spreading and mashing well. After one minutes add juzt jelly paste and mix well. Now add condensed milk and vanilla essence and mix well. Cook for 5 minutes or till the curdled milk is cooked well. over cooking, makes paneer crumbly loosing out all moisture. Transfer this mixture on a plate. Divide this mixture in 3 parts, two equal and one little smaller than these two. Now add green and pink colors to equal part doughs and mix well to get desired color. In the third one add brown colour. Now add chopped white chocolate in pink dough, and again mix well, or u roll the pink dough in chopped White chocolate. Your doughs are ready to prepare your sweets. First of all take pink dough portion and roll it to round ball, then take green dough and flatten it with your fingers to make small round poori shape. Now place pink round ball on green one and cover it completely by rolling in between Palm, so that pink ball is completely covered by green dough. Finally you will get a slightly big green ball in your hand. In the same manner make all the guava balls and keep in a plate. Now take brown dough and make tiny round shape to make guavas upper part from which stem is connected. Stick these tiny brown round shape on upper part of the guava sweet. Now keep these in refrigerator for 1 1/2 - 2 hrs then with help of a sharp knife , cut some balls in quarter for garnishing. Your super tempting easy eye treat delight is ready to serve. #happyrakshabandhan #rakshabandhan #rakhi #happyrakhi #sweet #guavaflavoursweets #foodart #foodartist #artofplating #platingskills #homemade #creatorshala #uzmaseasyrecipes

Read More
Img

Today is junk food day...and my healthy version of junk food ๐Ÿ‘‰ ๐Ÿ” Raw Banana Burger ๐Ÿ” Ingredientsโ€“ For patties_ 6 Bananas (Raw / Kachhe Kele) 2 tbsp Sattu/ roasted gram flour powder 1 tsp Garam masala powder 1/2 tsp chat masala 1 Onion finely chopped 1 Green Chilli, finely chopped 1/4 cup coriander finely chopped 1 tsp lemon juice Black Salt/salt to taste Another ingredients: 1 cup bread crumbs 3 tbsp oil Cheese slice Butter as required Special Sauce: 1 tsp Mayonnaise 1 tsp tomato ketchup 1/2 tsp red chili sauce 1/4 tsp black pepper powder 1/4 tsp lemon juice Assembling Burger buns Mayonnaise lettuce Tomato slices Onion rings Raw banana Patty Special sauce Methodโ€“ To begin with, pressure-cook the bananas with their peel on. Cook them for about 2 whistles or 10 mins. Do not rush through this process as we want the bananas to be soft and tender to make a smooth mash. Remove from water and allow them to cool. When comfortable to touch, peel the banana. Transfer it to a big bowl. Mash banana with a fork or potato masher. Now add Sattu, garam masala powder, chopped onion, green chillies, coriander and salt (rock salt). Mix well. The patties mixture is ready and now convert it into a patty shape by applying water on your hand. Roll the patties into the breadcrumbs. Heat sone oil and place the patties in it Let the patties cook from both the sides and keep them on obsorbent paper. For special sauce mix mayonnaise, tomato ketchup, red chili sauce, black pepper powder and lemon juice. Mix well and keep aside. Slice the bun and toast it_ put some butter over the pan and place the buns. Now its time to assemble the burger. On top of bun add mayonnaise, tomato and onion slices, place the raw banana patty and put some special sauce. Now top it up with cheese slice, lettuce and place the cover of bun of the top. Serve with some crispy french fries and tomato sauce. #nationaljunkfoodday #junkfoodday #junkfood #burger #healthyburger #rawbanana #healthy #worldjunkfoodday #avoidjunkfood #eathealthy #uzmaseasyrecipes #creatorshala #foodphotography #artofplating #platingskills

Read More